right gif

YÖNETMELİKTE İLKELER

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte yangından korunulması için ilke ve kurallara yer verilmiştir. Sözkonusu ilke ve kurallar uygulandığında yangından korunulması için gerekli tedbirler uygulanmış olacaktır.

Yönetmelik ve standartlara göre üretim yapan güven yangın kapısıfirmasında yangın kapıları dayanıklı bir şekilde üretilmektedir. Yapılan kapılar yangın anında insanların kolay tahliyesini sağlayacak şekilde düşünülerek tasarlanmıştır. Yangın kapısı ve sistemleri yangın güvenliğinin sağlanması açısından önemli rol oynar. Buna yönelik ve yangın güvenliği konuşları yönetmelikte detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin ilkelerine kısaca bir göz atmak gerekirse;

Binalar inşa edilmeden önce yapı ruhsatı çıkarılmaktadır. Bu ruhsatın şartlarından birisi de binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliktir. Eğer yapı ruhsatı yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değilse verilmemektedir. Yani yapı ruhsatı çıkarmak ilgili diğer mevzuat düzenlemelerinin yanında binaların yangından korunması hakkındaki hükümlere de uygun olursa verilmektedir.

Yönetmelik bir şekilde ruhsatı verilerek yapılmış yeni yapılan binalar, proje revizesi ile kullanım amacı değiştirilecek yapılar için öngörülen esasların yerine getirilmediği takdirde, eksiklikler tamamlanıncaya kadar yapı kullanım izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmemesini ifade etmektedir.

Bu hükümde de farzdin ki; binaya ruhsat verilmiş ve bina yapılmış. Ancak binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik hükümlerine uyulmamış. Yönetmelik bu seferde yapı kullanım izin belgesi veya çalışma ruhsatı vermeyin diyor. Sözkonusu yönetmeliğin hükümleri yerine getirilirse yapı ruhsatını bina ya da yapıt alabilir, yada işletilecekse çalışma ruhsatını alabilir diyor.

Yönetmelikte yeterli hüküm bulunmayan hususlarda Türk Standartlarının bunun olmaması durumunda  da Avrupa Standartları esas alınır demiştir. Bu konuyu daha da esneterek Türk ve Avrupa standartlarında düzenlenmeyen  hususlarda da, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlarda kullanılabilir şeklinde hükmetmiştir.

Burada da öyle bir durum var ki yönetmelik bu konuyu düzenlememiş, o zaman Türk Standartlarına bakılacak, o da yoksa Avrupa standartları, bu da yoksa uluslar arası geçerliliği olan herhangi bir standart uygulanacaktır şeklinde hüküm veriyor.

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik uygulamasında hem proje için hem de yapım için ilgili hususlarda tereddüt yaşanılırsa Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın, diğer hususlar için ise İçişleri Bakanlığının  uygulamaya esas olacak yazılı görüşü alınarak bu görüşlere göre işlem yapılır denilmiştir.

Bu makalede yönetmeliğin ilkeler kısmının yorumuna değinilmiştir. Bu işlenen konular 2009 yılındaki değişiklik kapsamında yer almaktadır.